REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW - Wykrzyknik

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW


Regulamin wypożyczalni


1.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni kostiumów, która prowadzona jest w ramach działalności prowadzonej przez Wykrzyknik Maria Stoińska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dragana 16h, 80-807 Gdańsk

2.

Działalnością wypożyczalni jest wypożyczanie kostiumów, strojów karnawałowych, przebrań i innych akcesoriów zwanych dalej „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi dalej „Wypożyczającymi”.

3.

Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.

Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.

5.

Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zadatku za strój w momencie rezerwacji, zadatek ta jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Kaucja pobierana za strój przyjmowana jest tylko w gotówce i zostaje zwrócona w dniu zwrotu stroju, o ile nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości.

6.

Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy rezerwacji stroju w przypadku gdy zarezerwowany kostium z przyczyn od wypożyczalni niezależnych uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przy rezerwacji lub zaproponowania innego stroju.

7.

Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia.

8.

Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontrolowania jakości stroju a w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju akceptacji jego stanu jako „nienaruszonego”.

9.

Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ingerowania w jego wygląd.

10.

Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem stroju przez Wypożyczającego a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony – potwierdzeniem zwrotu kostiumu jest podbicie kopii Umowy Wypożyczenia właściwą pieczątką, wraz z datą i podpisem pracownika.

11.

W przypadku gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub niekompletny kaucja nie zostaje zwrócona. W przypadku akcesoriów, opłata ustalana jest indywidualnie przez pracownika, w oparciu o aktualną wartość rynkową przedmiotu.

13.

W przypadku gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty pokrywającej koszt prania, którego ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.

14.

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony strój przez cały okres wypożyczenia.

15.

W przypadku niedotrzymania terminu wypożyczenia czyli nie oddania stroju w wyznaczonym terminie, zwanego dalej Przetrzymaniem Stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat: za każdą dobę Przetrzymania Stroju – 10zł. W przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni kwota zaległych należności wynosić będzie kwotę wypożyczenia stroju pomnożoną przez ilość dni zwłoki powiększoną o wartość Przetrzymanego Stroju ustaloną przez właściciela Wypożyczalni w oparciu o ceny rynkowe stroju.

16.

W przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.

17.

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, czas i miejsce wykorzystania wypożyczonego Stroju.

18.

Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą się nieznacznie różnić od tych prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.

19.

Wszystkie roszczenia Wypożyczalni względem Wypożyczających zawarte w tym Regulaminie są aktualne, a Wypożyczalnia uprawniona jest do ich dochodzenia.